Hỗ trợ Khởi nghiệp  do Thành Đạt Ads Hỗ Trợ Mục Đích Khuyến Khích Tinh Thần Kinh Doanh – Cổ vũ khát vọng làm giàu chân chính.

Quỹ Hỗ Trợ Khởi Nghiệp Thành Đạt Ads

Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp được đóng góp bỏi các Mạnh Thường Quân và Các Doanh Nghiệp cá nhân đã và đang hợp tác cùng Thành Đạt Ads.

Quỹ Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp phục vụ cho đối tượng:
  • – Thanh niên có nguyện vọng làm kinh tế, có dự án kinh doanh nhưng thiếu vốn.
  • – Thanh niên thuộc gia đình diện nghèo, có sức lao động, phương án sử dụng vốn.
  • – Dự án mang tính khả thi và có hiệu quả;
  • – Lĩnh vực kinh doanh không bị pháp luật cấm.